Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

                   Prawa i obowiązki rodziców.

 Rodzice mają prawo do:

1)  znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

2)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola;

4) udziału w organizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,
    zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
    na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

6) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych
    zajęć nadobowiązkowych;

7) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

8) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 

 Rodzice mają obowiązek:

1) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
    wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

2) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych
    czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

3) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

4) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

5) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

6) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

7) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy
   w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki,
   obawy, emocje   itd.);

8) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

9) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

10) angażować się w organizowane przez przedszkole uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe,
      w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne.

11) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

12) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

13) informować  dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

14) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej
      chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

15) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

16) wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub
       u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.